Information om personuppgiftsbehandling

1. Introduktion

1.1 Med denna informationstext (”Integritetspolicy”) avser Gemma Development AB, org.nr. 559010-3254 (”Gemma”/”Vi”) att fullgöra våra skyldigheter enligt Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”Dataskyddsförordningen”). En viktig del i denna skyldighet är att den som uppgifterna gäller informeras om de personuppgiftsbehandlingar som utförs.

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig: Gemma Development AB

Organisationsnummer: 559010-3254

Adress: 701 47 Örebro

E-post: info@gemmaproperties.com

3. Kategorier av registrerade personer

3.1 Kategorier av registrerade personer vars personuppgifter Gemma behandlar i enlighet med denna Integritetspolicy är:

a) Gemmas kunder/potentiella kunder;

b) Gemmas underleverantörer/potentiella underleverantörer; och

c) arbetssökanden.

4. Kategorier av personuppgifter

4.1 De kategorier av personuppgifter Gemma behandlar i enlighet med denna Integritetspolicy är:

4.1.1 Kunder/potentiella kunder:

a) kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer;

b) beställningspolicy såsom kundnummer och erlagd betalning;

c) faktureringsuppgifter såsom kontonummer.

4.1.2 Underleverantörer/potentiella underleverantörer:

a) kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer;

b) beställningspolicy såsom tjänst och erlagd betalning;

c) kontaktuppgifter till underleverantörens medarbetare såsom namn, e-postadress, telefonnummer hos underleverantör; och

d) faktureringsuppgifter såsom kontonummer.

4.1.3 Arbetssökande:

a) kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer;

b) personlig information såsom ålder och kön; och

c) arbetsuppgifter såsom CV, meriter och referenser.

5. Åtkomst

5.1 Gemma samlar in personuppgifter som behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy från externa adresskällor och från den registrerade själv. Vi samlar även in personuppgifter från registrerade personer i samband med kontakt och förfrågningar via info@gemmaproperties.com.

6. För vilka ändamål och med vilken laglig grund behandlar vi personuppgifter?

6.1 Kunder och underleverantörer (avtalsparter)

6.1.1 Fullgöra åtaganden enligt avtal och lag

6.1.1.1 I samband med att Vi tillhandahåller våra tjänster kan Vi komma att behandla kunders och potentiella kunders personuppgifter (se kategorier av personuppgifter under avsnitt 4 ovan) för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet med kunden, administrera bokningar, hantera beställningar och för att göra obligatoriska kontroller som följer av lag. För att kunna tillhandahålla våra tjänster kan Vi komma att anlita underleverantörer. I sådana fall kan Vi komma att behandla personuppgifter hänförliga till medarbetare hos underleverantörerna (se kategorier av personuppgifter under punkt 4 ovan) för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet med underleverantören, administrera bokningar, hantera beställningar och för att göra obligatoriska kontroller som följer av lag. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra Gemmas förpliktelser enligt avtal och lag.

6.1.1.2 Personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot våra avtalsparter (kunder/underleverantörer) kommer att raderas inom skälig tid att Vi fullgjort samtliga våra förpliktelser enligt tillämpligt avtal och tillgodosett motpartens intressen som följer av lag och avtal (såsom reklamationsrättigheter och garantiskyldigheter).

6.1.1.3 I vissa fall kan Gemma ha en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter hänförliga till våra avtalsparter. Detta gäller exempelvis för den behandling av personuppgifter som Vi utför för att kunna uppfylla bokförings- och redovisningsrättsliga krav, förhindra bedrägerier och utföra riskhantering. Personuppgifter som behandlas för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser kommer att raderas inom sju (7) år efter det att Vi fullgjort samtliga våra åtaganden enligt tillämpligt avtal.  

6.1.2 Intresseavvägning

6.1.2.1 En del av den behandling av personuppgifter som Gemma utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis för behandling av information gällande potentiella avtalsparter (kunder/underleverantörer) där syftet är att utveckla nya affärsmöjligheter och anordna framtida samarbeten där behandlingen är nödvändig för att tillgodose Gemmas berättigade affärsintressen. Vidare kan Vi med stöd av intresseavvägning som rättslig grund komma att behandla underleverantörers medarbetares personuppgifter för att säkerställa att resurser kopplas ihop med lämpligt uppdrag eller projekt.

6.1.2.2 Personuppgifter som behandlas med intresseavvägning som rättslig grund kommer att raderas inom skälig tid efter det att Vi fullgjort våra åtaganden enligt tillämpligt avtal.

6.2 Arbetssökande

6.2.1 Gemma behandlar personuppgifter hänförliga till arbetssökanden för att kunna utvärdera och registrera kandidater, boka intervjuer och hantera kontakt med den arbetssökande. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att ingå ett eventuellt avtal med den arbetssökande. Arbetssökandens personuppgifter som Gemma behandlar kommer att raderas inom skälig tid efter det att rekryteringsprocessen upphört. 

7 Vilka kan Vi komma att dela personuppgifter med?

7.1 Tredje parter

7.1.1 För att Vi ska kunna fullföra våra åtaganden kan Vi komma att överföra personuppgifter till tredje parter. En sådan tredje part kan vara en tjänsteleverantör av olika HR- och IT-tjänster. Tredje parter som Gemma lämnar ut personuppgifter till kommer endast att behandla personuppgifterna för de ändamål som nämns i denna Integritetspolicy. Gemma har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med dessa tredje parter. Samtliga tredje parter som Gemma ingått personuppgiftsbiträdesavtal med uppfyller kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning.

7.2 Tredjelandsöverföringar

7.2.1 Gemma strävar alltid efter att personuppgifter behandlas inom EU/EES men vid en eventuell överföring av personuppgifter utanför EU/EES kommer Gemma alltid att iaktta tillämplig dataskyddslagstiftning avseende tredjelandsöverföringar. Gemma kommer endast att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES under förutsättning att (i) det tredje landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt ett beslut meddelat av EU-kommissionen, (ii) Gemma säkerställer att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats enligt tillämplig dataskyddslagstiftning; eller (iii) om något annat undantag enligt tillämplig dataskyddslagstiftning föreligger.

8. Cookies

8.1 Generellt om cookies

8.1.1 Gemma använder cookies och liknande tekniker för att tillhandahålla vår webbplats och för att underlätta insamling av data. Cookies är små textfiler som överförs till din enhet. Vi använder cookies för att analysera prestanda för webbplatsen, anpassa den efter dina önskemål och för att analysera din användning av våra tjänster. Vi kan i framtiden komma att använda cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

8.2 Vad är cookies?

8.2.1 En cookie är en textfil med identifierare som skickas från Gemma eller våra partners webbservrar och sparas tillfälligt eller varaktigt på din enhet. Cookies används för att ge tillgång till olika funktioner. Vi använder (eller kan komma att använda) olika typer av cookies:

a) förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker;

b) tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. Dessa används främst för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik;

c) tillfälliga cookies kallas även sessionskakor och lagras temporärt i enhetens minne och används när du navigerar på webbplatserna och i nätbutiken. Tillfälliga cookies försvinner när du stänger din webbläsare;

d) varaktiga cookies är cookies som sparas på din enhet under den tidsperiod som anges i cookien, eller till dess att du tar bort dem;

e) pixel är (i det här sammanhanget) små transparenta bilder som används tillsammans med cookies för att räkna användare som besökt webbplatser; och

f) liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och pixel.

8.3 Cookies via Google Analytics

8.3.1 Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att Vi ska kunna utvärdera och rapportera användningen av vår webbplats, till exempel genom att samla in data om sidvisningar och klick. Dessa analyser används inte för att identifiera dig eller för att följa din navigering till andra webbplatser. Informationen som samlas in om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Du kan tacka nej till Google Analytics med det här webbläsartillägget: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout eller blockera dessa cookies tillsammans med andra cookies genom att justera inställningarna för din webbläsare.

8.4 Cookies via Google web fonts

8.4.1 För enhetlig representation av teckensnitt använder Vi på vår webbsida webb-teckensnitt som tillhandahålls av Google. När du öppnar en sida laddar webbläsaren de nödvändiga webbsidorna i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt. För detta ändamål måste din webbläsare upprätta en direkt anslutning till Googles servrar. Google blir således medveten om att vår webbsida nås via din IP-adress. Användningen av Google web fonts är gjort i intresse för en enhetlig och attraktiv presentation av vår hemsida. Om din webbläsare inte stöder webb-teckensnitt används ett typsnitt som finns på din dator. Ytterligare information om hantering av användardata finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.

8.5 Hur du kan hantera eller blockera cookies

8.5.1 Du kan ändra inställningarna i din webbläsare eller din enhet för att hantera användningen och omfattningen av cookies. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dessa inställningar. Du kan exempelvis välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Observera att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies.

9 Säkerhetsåtgärder

9.1 Gemma vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken och för att skydda de personuppgifter som Vi behandlar mot personuppgiftsincidenter. Endast den personal hos Gemma som behöver tillgång till personuppgifterna för att tillhandahålla våra tjänster har tillgång till dem. De är vidare skyldiga att iaktta sekretess. För det fall en personuppgiftsincident inträffar kommer Gemma, så snart Vi fått kännedom om den, att utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta registrerade personer i enlighet med bestämmelserna i tillämplig dataskyddslagstiftning.

10 Rättigheter

10.1 Enligt Dataskyddsförordningen har registrerade personer rätt att:

a) begära att få en bekräftelse från Gemma om hur Vi behandlar personuppgifter, samt i sådant fall begära tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. För att säkerställa att det är rätt person som begär ut information ska en sådan begäran komma från en sådan registrerad persons mejladress som tidigare har använts för att kommunicera med oss;

b) få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om den registrerade anser att en uppgift är felaktig eller ofullständig;

c) få uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in;

d) i den utsträckning gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, rätt att motsätta sig behandlingar som stödjer sig på intresseavvägning;

e) få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet); och

f) inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

10.2 Vid begäran om att få tillgång till dina uppgifter kan du kontakta Gemma på e-postadress info@gemmaproperties.com.

Gemma Icon
Gemma Icon